Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών

Ημερολόγιο
Ημερολόγιο δραστηριοτήτων


Τα νέα μας

MAP

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

Η εταιρεία ΜaP Ε.Π.Ε. είναι Εταιρεία παροχής υπηρεσιών Γεω-Πληροφορικής με κύριο στόχο τη παραγωγή και προμήθεια γεωχωρικών δεδομένων βασισμένων σε δορυφορικές λήψεις και προϊόντα. Ιδρύθηκε το έτος 2006, εδρεύει στην Αττική, Αριστοτέλους 6 Χολαργός, και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ΜaP Ε.Π.Ε., έχει κύριο αντικείμενο τη συλλογή της χωρικής πληροφορίας, την γεωαναφορά αυτής και τέλος την πολύ-καναλική της διάχυση μέσω ανοικτών προτύπων και μέσων. «Core competence»  της Εταιρείας είναι η τεχνογνωσία, η ευελιξία και η καινοτομία που στηρίζουν εδραιωμένες αρχές ποιοτικής και on-time παράδοσης κάθε ανειλημμένου έργου. Σήμερα η Εταιρεία απασχολεί εικοσιεπτά στελέχη, με συμβασιοποιημένη σχέση εργασίας, ενώ τα δέκα από αυτά κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Εντελώς εξωστρεφής η Εταιρεία θέλει να συμβάλλει με όποιον τρόπο είναι εφικτός στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας μέσω συνεργειών και ανταλλαγής απόψεων με εταιρείες ή ερευνητικά ιδρύματα, θεωρώντας ότι η καινοτομία είναι πολύτιμος σύμμαχος της κάθε επιχείρησης.

Αναπόσπαστο τμήμα της εσωτερικής λειτουργίας είναι η συνεχής επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη πρακτικών, χρησιμοποιώντας τα νέα σύγχρονα εργαλεία της διαστημικής τεχνολογίας στη παραγωγή γεωγραφικών δεδομένων. Η δομή της εταιρείας έχει διαμορφωθεί σε τρεις διευθύνσεις και συγκεκριμένα σ΄ αυτές της Διοίκησης, της Τεχνικής Διεύθυνσης και της Ανάπτυξης, ενώ όλες οι διαδικασίες παραγωγής τεκμηριώνονται σε κάθε στάδιο εργασιών και είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί η Εταιρεία τα νέα προϊόντα Δορυφορικών Λήψεων, τεχνολογία που έχει αλλάξει με τη ραγδαία της εξέλιξη το επιστημονικό τοπίο της επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας. Κύρια κατεύθυνση μας είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων και μεθοδολογιών, με στόχο την αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων, κρίσιμων για τον πρωτογενή τομέα, της Αγροτικής Ανάπτυξης, της διαχείρισης κρίσεων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στη παρούσα φάση η ΜΑΠ Ε.Π.Ε., έχει τρείς τομείς Δραστηριότητας και πέντε τμήματα υλοποίησης. Αναλυτικά οι τομείς περιλαμβάνουν:

 • Γεωγραφικά Υπόβαθρα
 • Αεροφωτογραφήσεις
 • Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων
 • Μετρήσεις φωτοσταθερών σημείων
 • Φωτογραμμετρικά διαγράμματα
 • Ορθοφωτογραφίες
 • Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους και επιφανειών
 • Παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων
 • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων
 • Γεωευρετήρια
 • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Κτηματογραφήσεις
 • Γεωαναφορές και ψηφιοποιήσεις θεματικών υποβάθρων
 • Σύγχρονες Αποτυπώσεις
 • Δασικοί χάρτες
 • Αποτυπώσεις σε μεγάλη κλίμακα
 • Σαρώσεις επιφανειών
 • Φωτοερμηνείες
 • Ψηφιακές χαρτοσυνθέσεις
 • Υποθαλάσσιες αποτυπώσεις
 • Μικρομετακινήσεις

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας, σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διεθνούς πρότυπου ISO 9001:2008, κατάλληλο για το μέγεθος και τις δραστηριότητές της. Στο σχέδιο ποιότητητας, περιγράφονται, μέσω αντίστοιχων διαδικασιών όλες οι διεργασίες που εφαρμόζει κατά τη λειτουργία της, με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση των παραμέτρων ποιότητας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη της μέγιστης παραγωγικότητας σε όλα τα στάδια υλοποίησης, με ελάχιστο δυνατό κόστος.

Συγκεκριμένα, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται έχει σκοπό να ικανοποιήσει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας χωρίς αποκλίσεις
 •  Tην συνεχή παρακολούθηση και εξασφάλιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
 • Την αποτελεσματική χρησιμοποίηση όλων των υλικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται
 • Τον έλεγχο του προσωπικού καθώς και των συνεργατών και υπεργολάβων, που λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες-οδηγίες και επιθεωρούνται για την πιστή εφαρμογή τους
 • Την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, μέσω της καλύτερης οργάνωσης της Εταιρείας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζεται από ανεξάρτητα της παραγωγής στελέχη, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των Έργων και επεκτείνεται στη συμόρφωση και των αποτελεσμάτων του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης

Διεύθυνση

 • Αριστοτέλους 6
 • 15562
 • Χολαργός

Επικοινωνία

 • Τηλέφωνο:+30 2106526777
 • Φαξ:+30 2106546774
 • Ηλ. Ταχυδρομείο:info@map4u.gr

 

 

 

Design by