Νέα

Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών

 

«Διαστημικό Ταξίδι Καινοτομίας» με αφετηρία την Ελλάδα

Μαρούσι, 11 Δεκεμβρίου 2013: Σήμερα, 4 χρόνια μετά τη σύστασή του, ο Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster) επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο ότι η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να προέλθει μέσα από συντονισμένες συνεργασίες βασισμένες σε καινοτομικές πλατφόρμες δράσης.

Αποτελούμενο από το φορέα-αρωγό, Corallia, τη βιομηχανική ένωση, ΕΒΙΔΙΤΕ, δεκαεπτά επιχειρηματικά μέλη, δύο πανεπιστημιακά εργαστήρια και μία μονάδα ερευνητικού κέντρου, με έντονη γεωγραφική εστίαση στην Αττική και στη Δυτική Ελλάδα, το si-Cluster δίνει σήμερα ώθηση στις δράσεις των μελών του, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΓΓΕΤ «Δημιουργία Καινοτομιών Συστάδων Επιχειρήσεων –Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μία Αγορά: Ο πλανήτης» με την εδραίωση δεσμών μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και εταιρειών σε τομείς τεχνολογικής υπεροχής και σκοπό την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας σχετικών με την πλοήγηση, τις τηλεπικοινωνίες και την παρατήρηση της γης.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται:

  • Τρία συνεργατικά έργα εθνικής εμβέλειας, τα οποία αναπτύσσουν τεχνολογίες συστημάτων πλοήγησης και συμπίεσης δεδομένων, καθώς επίσης και τεχνολογίες αιχμής και ικανοποιούν τις ανάγκες εφαρμογών παρατήρησης της γης
  • Δύο έργα νέων επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία υλικών νανοτεχνολογίας για το διάστημα και την κατασκευή συστημάτων προσομοίωσης για την εκτόξευση, προσγείωση και πλοήγηση διαστημοπλοίων
  • Δεκατρία καινοτομικά επιχειρηματικά σχέδια με ενδεικτικούς στόχους, μεταξύ άλλων, του κύκλου εργασιών κατά 47%, των εξαγωγών κατά 69%, των επενδύσεων ιδιωτών επενδυτών κατά 20%, των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη κατά 82% και την αύξηση των αιτήσεων πατεντών κατά 68%
  • Ένα έργο κοινών υποδομών και υπηρεσιών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των μελών, εκπαίδευσης, συντονισμού και δικτύωσης στο πλαίσιο του cluster από πλευράς του φορέα-αρωγού

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πεδία εφαρμογής υψηλής προστιθέμενης αξίας για τη βιομηχανία και, κατ' επέκταση για την εθνική οικονομία. Το πρόγραμμα στοχεύει να αποτελέσει την πλατφόρμα, όπου συνδυάζονται αρμονικά όλα τα σχετικά διαστημικά προγράμματα διαφόρων υπουργείων και κυβερνητικών οργανώσεων ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του si-Cluster βρίσκεται η πλήρης αξιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει η σύγχρονη διαστημική τεχνολογία με εφαρμογές σε τομείς όπως: επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών και θαλάσσιων-χερσαίων συνόρων, παρακολούθηση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, παράκτιου περιβάλλοντος και αγροκαλλιεργειών, υποστήριξη μετεωρολογικών προβλέψεων, έλεγχος οικολογικών καταστροφών, έξυπνες μεταφορές για τους πολίτες, μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσίες με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος, αεροναυπηγική, αυτοκινητοβιομηχανία, ιατρική, άμυνα και ασφάλεια.

Οι δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του si-Cluster αποτελούν αναμφισβήτητα μία μοναδική ευκαιρία ώστε να αναδειχθούν στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά οι δυνατότητες που προσφέρονται στην Ελλάδα στον κλάδο της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της.

Σχετικά με το si-Cluster

O Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster) είναι ένα σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα, με έντονη γεωγραφική εστίαση στην περιφέρεια της Αττικής και Δυτικής Ελλάδας και δομικά στοιχεία ενός οικοσυστήματος ικανού να παράγει και να προσελκύσει υψηλής στάθμης έρευνα, ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα, ώστε να ανταγωνιστεί σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, όπως αυτή του τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών. Tο si-Cluster αποτελείται από περισσότερα από 20 μέλη, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων επιχειρήσεων και startups, ενώ πέρα από τη βιομηχανική του βάση, ισχυροποιούνται οι δεσμοί συνεργασίας του με όλους τους παράγοντες του οικοσυστήματος της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ερευνητικών κέντρων, δικτύων και ενώσεων, των εθνικών, ευρωπαϊκών, και περιφερειακών αρχών καθώς και άλλων εμπλεκομένων φορέων σε αυτόν το απαιτητικό τεχνολογικό τομέα.

Υποστήριξη

Το Έργο «Δημιουργία και Λειτουργία Δομής Διαχείρισης και Ανάπτυξης Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών» συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Το Έργο εντάσσεται στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και στο Π.Ε.Π. Αττική 2007-2013 με κεντρικό μήνυμα «Η Περιφέρεια στο Επίκεντρο της Ανάπτυξης», στο πλαίσιο της Πιλοτικής Φάσης Λειτουργίας της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια αγορά: ο Πλανήτης».

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

 

[ Τίτλοι ειδήσεων ]