Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών

Ημερολόγιο
Ημερολόγιο δραστηριοτήτων


Τα νέα μας

Σκοποί

H ΕΒΙΔΙΤΕ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό και, σύμφωνα με το καταστατικό της, βασικοί στόχοι της είναι:

 • Η προβολή και προώθηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (Space Technology & Application Industry) εντός και εκτός Ελλάδος. Η επαφή, αλληλεπίδραση και ο συντονισμός των συμμετεχόντων φορέων με στόχο την πε­ραιτέρω ανάπτυξη της Βιομηχανίας Διαστημικής Τεχνολογίας και γενικότερα της υ­ψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα.
 • Η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μελών της, καθώς επίσης και με αντίστοιχους οργανισμούς χωρών του εξωτερικού. Η συνεργασία και ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των μελών της, καθώς και με παρεμφερείς εταιρείες ή οργανισμούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
 • Η βέλτιστη αξιοποίηση της συμμετοχής της Ελλάδας ως το 16ο κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency – ESA) και τις ευκαιρίες βιομηχανικής ανάπτυξης που απορρέουν από την συμμετοχή αυτή.
 • Η συμβολή στην διεύρυνση της συνεργασίας της Ελληνικής Βιομηχανίας Διαστήματος και Ερευνητικών Κέντρων ή/και Ανώτατων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος, τα οποία δραστηριοποιούνται σε σχετικούς με το διάστημα τεχνολογικούς τομείς.
 • Η σύσταση επιτροπών εμπειρογνωμόνων, οι οποίες επιλαμβάνονται της ανάλυσης ή/και επίλυσης θεμάτων και ζητημάτων κοινού ενδιαφέρο­ντος των μελών της, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την χάραξη Εθνικής Πολιτικής για το Διάστημα.
 • Η σύνταξη μελετών, παρεμβάσεων, εισηγήσεων κλπ. αναφορικά με ζητήματα ενδιαφέροντός της και η δημοσίευση τους ή η υποβολή τους στα αρμόδια (διοικητικά ή νομοθετικά) όργανα.
 • Η συμβολή στην αναζήτηση και αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης που έχουν σχέση με την έρευνα και την ανάπτυξη σε τομείς δραστηριότητας των μελών της ΕΒΙΔΙΤΕ, καθώς και στη δημιουργία διαδικα­σιών προώθησης των πορισμάτων των ερευνών αυτών.
 • Η προώθηση των δραστηριοτήτων στους τομείς όπως: οι τηλεπικοινωνίες, η τηλεπισκόπηση - τηλεμετρία, οι παρατηρήσεις Γης για θέματα παρακολούθησης και προστασίας περιβάλλοντος, οι εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), οι εφαρμογές για ναυσιπλοΐα και πλοήγηση, οι εφαρμογές πολυμέσων καθώς και τα νέα υλικά με εφαρμογές στο διάστημα.
 • Η συμμετοχή και διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδότησης που έχουν σχέση με την έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς δραστηριότητας της ΕΒΙΔΙΤΕ.
 • Η μελέτη και υλοποίηση μέτρων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού των μελών της ΕΒΙΔΙΤΕ.
 • Η συμβολή στην εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα ανάπτυξης εταιρειών, καθώς και παρακολούθησης των εξελίξεων στον χώρο των τεχνολογιών και των εφαρμογών για το διάστημα.

 

Design by