Skip to main content

© Hellenic Asi. All rights reserved.
Κατασκευή Ιστοσελίδας - Φιλοξενία Ιστοσελίδας DAZZLINK

Προφίλ της Ένωσης

Προφίλ Εταιρείας

Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών

Η «Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών – ΕΒΙΔΙΤΕ» ιδρύθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 2008 έπειτα από συντονισμένη προσπάθεια του μεγαλύτερου μέρους της εγχώριας βιομηχανίας, που δραστηριοποιείται στο χώρο της διαστημικής τεχνολογίας και εφαρμογών.

Η Ένωση αποτελείται απο βιομηχανικά μέλη με εμπειρία στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας και στελεχωμένα με επιστημονικό προσωπικό πολύ υψηλής εξειδίκευσης και ικανοτήτων. Οι εταιρείες αυτές απασχολούν σήμερα πάνω από 2500 εργαζόμενους. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών των εταιρειών αυτών ξεπέρασε τα 185 εκ. € από τα οποία περισσότερα από 150 εκ. € αφορούν εξαγωγές Ελληνικών διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την εξωστρέφεια και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

Δράσεις ΕΒΙΔΙΤΕ

 • Η προβολή και προώθηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (Space Technology & Application Industry) εντός και εκτός Ελλάδος. Η επαφή, αλληλεπίδραση και ο συντονισμός των συμμετεχόντων φορέων με στόχο την πε­ραιτέρω ανάπτυξη της Βιομηχανίας Διαστημικής Τεχνολογίας και γενικότερα της υ­ψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα.
 • Η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μελών της, καθώς επίσης και με αντίστοιχους οργανισμούς χωρών του εξωτερικού. Η συνεργασία και ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των μελών της, καθώς και με παρεμφερείς εταιρείες ή οργανισμούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
 • Η βέλτιστη αξιοποίηση της συμμετοχής της Ελλάδας ως το 16ο κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency – ESA) και τις ευκαιρίες βιομηχανικής ανάπτυξης που απορρέουν από την συμμετοχή αυτή.
 • Η συμβολή στην διεύρυνση της συνεργασίας της Ελληνικής Βιομηχανίας Διαστήματος και Ερευνητικών Κέντρων ή/και Ανώτατων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος, τα οποία δραστηριοποιούνται σε σχετικούς με το διάστημα τεχνολογικούς τομείς.
 • Η σύσταση επιτροπών εμπειρογνωμόνων, οι οποίες επιλαμβάνονται της ανάλυσης ή/και επίλυσης θεμάτων και ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος των μελών της, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την χάραξη Εθνικής Πολιτικής για το Διάστημα.
 • Η σύνταξη μελετών, παρεμβάσεων, εισηγήσεων κλπ. αναφορικά με ζητήματα ενδιαφέροντός της και η δημοσίευση τους ή η υποβολή τους στα αρμόδια (διοικητικά ή νομοθετικά) όργανα.
 • Η συμβολή στην αναζήτηση και αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης που έχουν σχέση με την έρευνα και την ανάπτυξη σε τομείς δραστηριότητας των μελών της ΕΒΙΔΙΤΕ, καθώς και στη δημιουργία διαδικασιών προώθησης των πορισμάτων των ερευνών αυτών.
 • Η προώθηση των δραστηριοτήτων στους τομείς όπως: οι τηλεπικοινωνίες, η τηλεπισκόπηση - τηλεμετρία, οι παρατηρήσεις Γης για θέματα παρακολούθησης και προστασίας περιβάλλοντος, οι εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), οι εφαρμογές για ναυσιπλοΐα και πλοήγηση, οι εφαρμογές πολυμέσων καθώς και τα νέα υλικά με εφαρμογές στο διάστημα.
 • Η συμμετοχή και διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδότησης που έχουν σχέση με την έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς δραστηριότητας της ΕΒΙΔΙΤΕ.
 • Η μελέτη και υλοποίηση μέτρων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού των μελών της ΕΒΙΔΙΤΕ.
 • Η συμβολή στην εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα ανάπτυξης εταιρειών, καθώς και παρακολούθησης των εξελίξεων στον χώρο των τεχνολογιών και των εφαρμογών για το διάστημα.

Δράσεις Μελών

Τα μέλη της ΕΒΙΔΙΤΕ δραστηριοποιούνται σήμερα σε ένα ευρύ φάσμα της αλυσίδας αξίας ενός δορυφόρου ή ενός διαστημικού οχήματος, σε τομείς όπως είναι τα ηλεκτρονικά, τα προηγμένα σύνθετα και μεταλλικά υλικά και οι κατασκευές δομικών υποσυστημάτων, οι ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου σωστής λειτουργίας των δορυφορικών συστημάτων,
το εξειδικευμένο λογισμικό υποστήριξης δορυφορικών συστημάτων, τους αισθητήρες τεχνολογίας MEMs, την ανάπτυξη κινητήρων ιόντων, την συλλογή, επεξεργασία και ανάπτυξη εφαρμογών δεδομένων τηλεπισκόπησης, ο μηχανολογικός υποστηρικτός εξοπλισμός εδάφους κα.

 • ESA Challenge HTR

 • EmTech

 • GeoSystems Hellas

Συμμετοχή σε Αποστολές

Στη χώρα μας, η Ελληνική Διαστημική Βιομηχανία και ολόκληρο το οικοσύστημα, έχει πλέον να επιδείξει σημαντικό βαθμό ωρίμανσης τεχνολογιών, και επιτυχημένων συμμετοχών σε Διαστημικές Αποστολές (SOLAR ORBITER, EUCLID, JUICE, PLATO, EXOMARS ROVER MISSION, SENTINEL MISSIONS IASI-NG, ALTIUS κα) και Τεχνολογικά Προγράμματα της ESA

Juice Mission

- Design, Development, Manufacturing, Assembly, Integration and Testing (MAIT) of the :
 1. JUICE Spacecraft EM Structure (SEMS)
 2. SEMS Transportation Container (SEMSTC)
 3. MGSE: SEMS Tilting Frame (STF) and SEMS Lifting Beam (SEMSLD)
 4. Optical Bench Integration Stand (OBIS)
- Simulation Analysis of SEMS, STF, SEMSLD, SEMSTC and OBIS
- Power SCOE, harness
- Test Aids for S/C AIT
- Performed ISVV activities (Independent Software Verification & Validation) on the JUICE instruments’ flight software used to perform mission-specific operations. Analyzed the flight software stored into the Data Processing Unit (DPU) instrument and the RIME instrument software.
- JUICE CFDP on-board software development Customer: ADS France
- JUICE ground CFDP software development Customer: TERMA., ADS France

Plato Mission

- Central SW development, Power SCOE
- Analyzed the requirements of the Optical Bench harness and grounding design of the PLATO spacecraft and developed the required EMI test plans to assess the proposed, CFRP based, grounding strategies. - “Two high-end SCOEs for the validation of the PLATO Central Data Management System (CDMS)”
- Manufacturing of the Structural Panels and Cleats of the Optical Bench Assembly (OBA) and MLI support structure
- Build-to-Print manufacturing of Payload wiring harnesses—EM, STM, EFM, PFM (a total of 7 models).
- Build-to-Spec manufacturing of Service Module wiring harnesses—EM, SM, PFM (a total of 4 models).

Solar Orbiter Mission

- Assembly Integration and Test (AIT), Mechanical
- Assembly Integration and Test (MAIT), Flight SW Validation
- Cables, Harness and Test equipment MAIT.
- EMC Support

Exomars Rover Mission

- AIT, Flight SW Development and Validation, Supply Operation Management (SOM) and MAIT for the solar panels
- CLUPI: Close Up Imager Focus Mechanism

Microcarb Space Mission (CNES)

- Delivery of two (2) EGSEs for the MicroCarb Instrument Customer: Airbus Defense & Space Toulouse.

Euclid Mission

- MAIT
- Delivery of two (2) EGSEs for the EUCLID Antenna Deployment and Pointing Mechanism Electronics (ADPME)
Customer: Syderal (Switzerland) and Thales Alenia Space Espagna
- EUCLID Application Software development Customer: SPACEBEL, TAS-I
- EUCLID Payload Module (PLM) AIT S/W support Customer: ADS France

Floris Mission

- Build-to-Spec manufacturing of FLEX instrument wiring harnesses—EM, PFM (a total of 3 models).

Sentinel 6A Mission

- Manufacturing Cables for EGSE

Sentinel 1 and Biomass Mission

- SOM and AIT

Truths ESA Mission

- Design, Development of the Mechanical Structure of the Hyperspectral Imaging Spectrometer (HIS) Elegant Bread Board (EBB), and MGSE
- Development of flight simulator.
- Development of Hyperspectral Imaging processing algorithms
- Development of onboard Hyperspectral data compression and evaluation algorithms
- Design of electronic subsystems
- Design, production, installation of space wiring

IASI-NG Space Mission (CNES)

- Delivery of two (2) EGSEs for the IASI-NG Mechanism Drive Electronics (MDE)
Customer: Syderal (Switzerland) and Airbus Defense & Space Toulouse.

CSO Space Mission

- Development, integration and validation of on-board software components
Customer: ADS France